Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία που αφορούν στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997. (Απόφοιτοι σχολείων του Εξωτερικού)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α ΣΧΕΤΙΚΟ

Β ΣΧΕΤΙΚΟ

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση