Μαθαίνουμε πώς να σχηματίσουμε και πώς να κλίνουμε τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο!

Παρακολουθείστε το παρακάτω βιντεάκι:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΥ

Προσέξτε όμως ότι υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις:

  1. όσα ρήματα έχουν στο μέλλοντα κατάληξη –σω, στον παρακείμενο έχουν κατάληξη –κα,  π.χ. πείθω-πείσω-πέπεικα,
  2. όσα ρήματα έχουν στο μέλλοντα κατάληξη –ξω, στον παρακείμενο έχουν κατάληξη –χα, π.χ. διώκω-διώξω-δεδίωχα,
  3. όσα ρήματα έχουν στο μέλλοντα κατάληξη –ψω, στον παρακείμενο έχουν κατάληξη –φα, π.χ. γράφω-γράψω-γέγραφα.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα